Algemene Voorwaarden

Voordat we met de behandeling beginnen spreken we een aantal spelregels af zodat we weten
wat we van elkaar mogen verwachten. Dit heet de Behandelovereenkomst. Voor het eerste
gesprek vragen we je altijd dit formulier in te vullen. Het eerste deel van dit formulier bestaat uit
de zogenaamde Cliëntgegevens. Daarin beantwoord je de vragen die nodig zijn om je te leren
kennen. Het laatste deel van dit document is de Behandelovereenkomst. Hieronder staat de
tekst daarvan letterlijk weergegeven. Tijdens het eerste of tweede gesprek vragen we je dit te
ondertekenen.

Behandelovereenkomst Praktijk Herstel
Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te
worden ondertekend.

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de
cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder
meer geregeld:
– recht op informatie;
– toestemmingsvereiste voor een behandeling;
– de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
– recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
– geheimhouding van cliëntgegevens.

Vanuit dit bovenstaande hebben we de volgende overeenkomst opgesteld. Dit formulier wordt
door zowel door jou als cliënt als ons als hulpverlener in het begin van de therapie
ondertekend..

De therapeuten Theo van den Berg en Elly van den Berg -IJmker, hierna te noemen
Praktijk Herstel en cliënt spreken het volgende met elkaar af:

1. Dossier
Praktijk Herstel richt een dossier in voor de cliënt. Praktijk Herstel neemt hierin gegevens en
andere stukken op voor zover deze relevant zijn voor een goede therapie van cliënt. Cliënt heeft
recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer
van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet.
Dit geldt voor zowel analoge (papieren) als digitale gegevens(dragers).
Praktijk Herstel bewaart het dossier vijftien jaar of zoveel langer als dit op grond van goed
hulpverlenerschap noodzakelijk is.

2. Therapie
Praktijk Herstel biedt cliënt(e) de nodige psychosociale therapie
De therapie bestaat uit een aantal therapeutische sessies met cliënt.

3. Informatie van de therapeut
Praktijk Herstel heeft cliënt geïnformeerd over de aard en mogelijke duur van de therapie. Ook
heeft zij cliënt geïnformeerd over de tarieven van de therapie en de eventuele mogelijkheden
om een vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar middels de website:
www.praktijkherstel.nl. Een therapeutische sessie duurt 50 of 75 minuten.
Betaling geschied aan het einde van het gesprek per PIN automaat.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet
tijdig annuleren voor de afspraak brengt Praktijk Herstel 50% van het bedrag in rekening.

4. Behandelplan en toestemming
Praktijk Herstel formuleert samen met de cliënt het doel van de therapie en de wijze waarop dat
doel getracht wordt te bereiken. Dit wordt tijdens de therapie voordurend geëvalueerd en
bijgesteld. Door mondelinge instemming geeft cliënt toestemming voor de uitvoering hiervan.
Praktijk Herstel legt dit proces vast in het dossier.

5. Geheimhouding
Praktijk Herstel zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt. Praktijk Herstel verstrekt
deze gegevens niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven,
de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

6. Beroepscode
Praktijk Herstel houd aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrechtregistratie zoals deze
zijn opgesteld door de NFG.

7. Klachten
Tijdens de behandeling kan er iets mis gaan. Als je naar eigen oordeel onzorgvuldig of
verkeerd bent behandeld kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf
probeert om de klacht met ons te bespreken en op te lossen. Het is mogelijk om hierbij
de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te
lossen, kun je een klacht indienen. Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg ) van kracht. Praktijk Herstel heeft ervoor gekozen om de
afhandeling van klachten, zoals voorgeschreven door de Wkkgz, via de NFG te laten
verlopen. Zie voor contactgegevens en meer informatie: https://www.de-nfg.nl/niet-
tevreden-over-je-hulpverlener.html

8. Privacy
Cliënt is er van op de hoogte gesteld dat Praktijk Herstel een Privacy Reglement heeft.
Dit is na te lezen via onze website (zie Info/Privacy(AVG). Cliënt is geïnformeerd dat
zijn of haar persoonsgegevens worden vastgelegd zoals beschreven in dat reglement.
Door dit formulier te ondertekenen geeft cliënt Praktijk Herstel expliciet toestemming dit
te mogen doen.