Algemene Voorwaarden

Voordat we met de behandeling beginnen spreken we een aantal spelregels af zodat we weten
wat we van elkaar mogen verwachten. Dit heet de Behandelovereenkomst en Zorgplan zoals hier onder is weergegeven.  Voor het eerste gesprek vragen we je dit  (digitaal) te ondertekenen. 

Behandelovereenkomst en Zorgplan Praktijk Herstel (versie 06-2022)

 Dit document bevat:
A) Behandelovereenkomst Praktijk Herstel
B) Zorgplan Praktijk Herstel
C) Huishoudelijk reglement

Het is belangrijk dat dit formulier voorafgaand aan de behandeling door jou (cliënt) en Theo van den Berg (therapeut) wordt ondertekend, het betekent dat we overeengekomen zijn wat hierin beschreven is.

 1. A) Behandelovereenkomst (BHO) Praktijk Herstel

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

– recht op informatie;
– toestemmingsvereiste voor een behandeling;
– de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
– recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
– geheimhouding van cliëntgegevens.

Vanuit dit bovenstaande hebben we de volgende overeenkomst opgesteld.

Therapeut, Theo van den Berg, hierna te noemen Praktijk Herstel en cliënt spreken het volgende met elkaar af:

1. Dossier
Praktijk Herstel richt een dossier in voor cliënt. Hierin worden gegevens en andere stukken opgenomen voor zover deze relevant zijn voor een goede therapie van cliënt. Cliënt heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier.

Praktijk maakt daarvoor gebruik van het digitale cliëntenportaal MijnDiaD.

Praktijk Herstel bewaart het dossier vijftien jaar of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

 2. Therapie
Praktijk Herstel biedt psychosociale therapie. De vorm van therapie is geïnspireerd is door de verschillende therapeutische stromingen zoals benoemd de website van Praktijk Herstel onder het kopje Theoretisch Kader

Therapie bestaat uit een aantal therapeutische sessies met cliënt

 1. Informatie van de therapeut
  Praktijk Herstel heeft je  geïnformeerd over de aard en mogelijke duur van de therapie. Ook heeft zij je geïnformeerd over de tarieven van de therapie en de eventuele mogelijkheden om een vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar middels hun website.

Een therapeutische sessie duurt normaal gesproken 60 minuten tenzij anders afgesproken. Wat een sessie kost staat vermeld op onze website.

Betaling geschiedt aan het einde van het gesprek per PIN automaat.
Als cliënt achteraf wil betalen is dat mogelijk, Praktijk Herstel brengt hiervoor  10,- extra per gesprek in rekening.

 1. Annuleren of verzetten  van afspraken
  Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd of verzet te worden. Dat stelt ons in staat om dat tijdstip alsnog bruikbaar te maken. Bij niet het tijdig annuleren of verzetten van je afspraak brengt Praktijk Herstel daarom 50% van het bedrag in rekening.

Dat geldt ook als cliënt plotseling ziek wordt of voor andere overmachtsituaties.

5. Behandelplan (BHP) en toestemming
Praktijk Herstel formuleert samen met cliënt het doel van therapie en de manier waarop dat doel getracht wordt te bereiken. Dit wordt onder woorden gebracht in het behandelplan (BHP). Door mondelinge instemming geeft cliënt toestemming voor de uitvoering hiervan. Tijdens het proces van therapie wordt dit BHP voortdurend geëvalueerd en bijgesteld. We vragen je actief mee te denken of het actuele BHP voor jou klopt en je het er mee eens bent. Na elke vijf gesprekken vragen we je het actuele behandelplan te ondertekenen dat is een middel voor je actieve goedkeuring. Dit gebeurt via je account en vraagt weinig tijd!

Het BHP heeft de volgende structuur:
A Constatering/Probleem/Hypothese/Situatie/Omgevingsfactoren/Beperking
B Aanpak.
C Tijd.
D Verwachting

 1. Geheimhouding
  Praktijk Herstel zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt. We verstrekt dit niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of tenzij de wet daarop een uitzondering bevat.

We kunnen je huisarts informeren over je therapie als je de vraag op het intakeformulier: – Geef je toestemming je huisarts te informeren over je therapie –  met Ja beantwoordt.

 1. Beroepscode
  Praktijk Herstel houd zich aan de richtlijnen van de Beroepscode en Tuchtrecht Registratie zoals deze zijn opgesteld  door de NFG.
  De NFG  staat voor : Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Dit is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. Praktijk Herstel is hierbij aangesloten.

  8. Klachten
  Tijdens de behandeling kan er iets mis gaan. Als je naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht met ons te bespreken en op te lossen. Het is mogelijk om hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht. Praktijk Herstel heeft ervoor gekozen om de afhandeling van klachten, zoals voorgeschreven door de Wkkgz, via de NFG te laten verlopen. Zie voor contactgegevens en meer informatie: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

  9. Privacy
  Cliënt is ervan op de hoogte gesteld dat Praktijk Herstel een Privacy Reglement heeft. Dit is na te lezen via onze website, zie Privacy (onderaan de pagina website). Cliënt is geïnformeerd dat zijn of haar persoonsgegevens worden vastgelegd zoals beschreven in dat reglement.  Door dit formulier te ondertekenen geeft cliënt Praktijk Herstel expliciet toestemming dit te mogen doen.

   

10) Crisissituaties
Praktijk Herstel is een eenmans praktijk voor ambulante hulpverlening. Dat wil zeggen dat we er alleen voor je kunnen zijn tijdens de sessies.

We zijn niet in staat je te helpen op momenten van crisis wanneer: we afwezig zijn, s’avonds of in het weekend. Mocht je overdag in de week in een crisis adviseren contact op te nemen met je eigen huisarts op andere momenten met de dichtstbijzijnde huisartsenpost.

B) Zorgplan
De Wet toetreding zorgaanbieders  (Wtza 2022) stelt als eis dat hulpverlener een zorgplan opstelt waarin afspraken worden vastgelegd over de zorg voor cliënt en wat cliënt van zijn zorgverlener kan en mag verwachten.

Ons zorgplan bestaan uit twee delen:

Deel 1: Zorgplan Algemeen
Prakijk Herstel geeft psychosociale therapie. Dit gebeurd in onze praktijk op tijdstippen die we hebben afgesproken. Er zijn vele verschillende manieren om te werken aan problemen of klachten. Het kan gericht zijn op: vervelende gedachten/gevoelens/ gedrag/ je verleden/toekomst/je patronen/ hoe het tussen jou en anderen gaat/trauma’s. Iedereen is anders en heeft zijn eigen rugzak en culturele bagage.

Wat mag je van ons verwachten?
De zorg van Praktijk Herstel houd in dat we hier samen met jou over nadenken en komen tot een aanpak. Tijdens de sessies zet Praktijk Herstel zich maximaal voor je in met haar kennis en ervaring.
De aanpak wordt steeds vastgelegd in een behandelplan (BHP). Het is belangrijk dat je meedenkt over de factoren die meespelen en wat je wil bereiken. Praktijk Herstel helpt je te begrijpen waar je tegenaan loopt en wat de impact ervan is. Praktijk Herstel ondersteunt je weg daarin te vinden. Praktijk Herstel zet daarbij verschillende therapeutische inzichten en tools in (zie Theoretisch Kader op de website) om je verder te brengen.

Het is belangrijk te weten dat je tijdens therapie te maken kan krijgen met onaangename gevoelens. Dat kan komen doordat je in aanraking kan komen met gevoelens die normaal gesproken juist worden vermeden! Als dit tijdens het proces van therapie gebeurd is dit (doorgaans) een goed teken. Praktijk Herstel probeert je maximaal te ondersteunen ermee om te gaan.

 We verwachten van jou:
We verwachten van jouw (cliënt) alle inzet en wil om (samen) te werken aan je groeiproces. Ook verwachten we dat je ervan bewust bent is dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt naar aanleiding of als gevolg van je therapeutische(groei)proces.


Deel 2: Behandelplan (BHP).
Dit wordt voor specifiek voor cliënt gemaakt. Het beschrijft de focus en richting van therapie op dat moment, zie hierover ook punt 5 van de BHO.

C) Huishoudelijk reglement
Hieronder een aantal praktische dingen:

1) Cliëntenportaal

Praktijk Herstel maakt gebruik van het cliëntenportaal MijnDiaD. Hierin wordt er speciaal voor jouw een account aangemaakt. Per mail krijg een uitnodiging om je account te activeren. Dit account geeft je voortdurend toegang tot:

– het inzien van je rapportages van de sessies
– je ingevulde (digitale) vragenlijsten
– je getekende akkoordverklaringen
– de mogelijkheid om beveiligd berichten sturen naar je Praktijk Herstel 
We vragen je zoveel als mogelijk gebruik van dit portaal.

2) Het maken van een nieuwe afspraak of je afspraak verzetten
We vragen je dit bij voorkeur telefonisch te doen. Als je geen gehoor krijgt spreek dan je boodschap in, we bellen je dan zo snel als mogelijk terug. Je kan ook een verzoek tot bellen door een bericht te sturen de berichtenmodule in je account of whatsapp.

3) Bellen
Het kan gebeuren dat je wil bellen over iets wat belangrijk is en niet kan wachten tot het eerstvolgende sessie. Dit is mogelijk. Stuur een bericht met het verzoek je te bellen. Geef daarin ook aan wanneer jij het beste bereikbaar bent. We vragen je zoveel als mogelijk gebruik te maken van de berichtenmodule in je account.
Aan bellen zijn kosten verbonden, zie daarvoor onze website.

4) Gebruik van whatsapp
Whatsapp gebruiken we voor met name voor korte berichtjes. Bijvoorbeeld even laten weten dat je wat later komt e.d.. Voor langere berichten (zoals dagboek) gebruik dan de berichtenmodule in je account.
In de avonden en het weekend reageert we niet op berichten.

5) Gebruik van Email
Voor langere berichten of sturen van bestanden gebruiken we de berichtenmodule in je account of de optie in je account waar je bestanden kan plaatsen.
Het voordeel van deze mogelijkheden is dat:
a) het beveiligd is (AVG)
b) je berichten worden verzameld in je eigen account waardoor het overzichtelijk is en (later) gemakkelijk terug te vinden.
c) deze berichten worden blijvend bewaard in je account

In de avonden en het weekend reageren we niet op berichten.

6) Aantekeningen van de sessies
Van elke sessie maken we aantekeningen. Het is belangrijk dat je je hier in kan vinden. Deze aantekeningen beschouwen we als van ons gezamenlijk. Je kan ze steeds lezen in je portaal, meestal aan het eind van de dag van ons gesprek. Als je op of aanmerkingen hebt is het dus belangrijk dit te laten weten zodat dit  kan worden verwerkt in “onze” aantekeningen. Het beste doe je dit door een bericht te sturen via de berichtenmodule. Als we geen reactie van je ontvangen gaan we er vanuit dat je het er mee eens bent. 

7) Huiswerk c.q. opdrachten
Een belangrijk onderdeel van therapie bij is dat we, in overleg,  gebruik maken van huiswerk en opdrachten. Onze ervaring leert dat cliënten die zich er actief voor inzetten het rendement van hun therapie enorm verhogen. We moedigen je daarom aan dit zoveel als mogelijk te doen. In het Behandelplan en de aantekeningen worden de opdrachten steeds benoemd en samengevat.
Stuur je huiswerk zoveel als mogelijk op door gebruik te maken van de berichtenmodule in je account.

We zijn het bovenstaande overeengekomen als dit document hier door cliënt en Praktijk Herstel is ondertekend.